Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradný oznam

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis. Č. OCÚ MAD 376/2021-1624/2021
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Občan: ROMAN VASS
Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
Č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade Mad, 93014 Mad č. 200
Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných
hodinách:
Pondelok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Utorok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Streda 8.00 -10.00 14.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Piatok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Sobota zatvorené
Nedel’a zatvorené
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad
od 20.07.2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis. Č. OCÚ MAD 376/2021-1623/2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením

na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona

Č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnút‘ na

Obecnom úrade Mad, 93014 Mad č. 200

Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia

tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných

hodinách:

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Streda 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00

Štvrtok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00

Piatok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Sobota zatvorené

Nedel’a zatvorené

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od 20.07.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTA OBCE MAD

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

zvoláva

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň: 19.07.20210 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným

programom:

l.) Otvorenie:

a) Schválenie programu rokovania

b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

2.) Interpelácia poslancov

3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce

4.) Správa o plnení uznesení

5.) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2020

6.) Majetkovoprávne operácie

7.) Voľné návrhy

8.) Diskusia

9.) Záver

V Made, dňa 14.07.2021

Mgr. Gabriel László, MBA

starosta obce

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis. Č. OCÚ MAD 376/2021-1577/2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: PETER KAHÁNEK

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením

na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona

Č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na

Obecnom úrade Mad, 93014 Mad Č. 200

Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia

tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných

hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od 06.07.2021

Zámer – Výpožička majetku obce

V zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBEC MAD

zverejňuje

zámer prenechať majetok obce do dočasného užívania ako prípad hodný osobitného zreteľa,

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

I.

Výpožička  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Mad,  vedenej v registri C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na:

  • LV č. 642 ako škola   so súpisným číslom 23 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 123/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1448 m2 .

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

V predmetnej nehnuteľnosti, ktorá aktuálne nie je využívaná samosprávou obce, je plánované  prevádzkovanie súkromného  predškolského zariadenia. Predprimárne vzdelávanie sa zaháji od  01.09.2021.

V Made, dňa 28.06.2021

Mgr. Gabriel László, MBA, starosta obce Mad

                                       

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OCÚ MAD 693/2021-/1546/2021

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI

Občan: ROMAN VASS

93014 Mad č. 0

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením

upozorňujeme občana, že jemu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto

oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Dátum vyvesenia: 28.06.2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: OeÚ MAD 379/2021-1482/2021
OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: ROMAN VASS
93014 Mad č. O
Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote] 5 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:

Dátum vyvesenia: 10.06.2021