Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Eugen Bogyai

Členovia obecného zastupiteľstva:

  • Beňadik Bachman (Aliancia/Szövetség)
  • Július Bartalos (NEKA)
  • Edita Bartalosová (Aliancia/Szövetség)
  • Eugen Bogyai (Aliancia/Szövetség)
  • Erika Kántor (NEKA)

Rokovací poriadok:

dokument (.pdf): Stiahnuť

Zásady odmeňovania poslancov:

dokument (.pdf): Stiahnuť

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.Pravidlá voľby poslancov upravuje Zákon č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obecné zastupiteľstvo  v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je

mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,

ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať

hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať

záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu

uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí

záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu

určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých

oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a

rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a

zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom

združení podľa § 21 ods. 1,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred

voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas

funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu

hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady

odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na

návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať

obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich

štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v

právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich

práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone.