Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Majetok obce

Nakladanie  s majetkom obce upravujú nasledovné právne predpisy:

Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mad

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním je výhradnou právomocou obecného zastupiteľstva. Záujemca (právnická alebo fyzická osoba) o kúpu, prenájom prípadne zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (napr. nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť  na Obecný úrad v Made.

Žiadosť obsahuje najmä:

  • údaje o žiadateľovi
  • označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem (číslo parcely pozemku)
  • druh pozemku
  • súpisné číslo stavby a pod.
  • a účel, na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Doklady:

  • Žiadosť o kúpu/prenájom/zámenu majetku obce
  • Výpis z listu vlastníctva
  • Kópiu z katastrálnej mapy
  • V prípade žiadosti právnickej osoby alebo osoby vykonávajúcej činnosť podľa osobitných predpisov aktuálny výpis z OR alebo osobitného registra nie starší ako 3 mesiace.
  • Ak ide o nájom časti pozemku, geometrický plán na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné).