Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTA OBCE MAD

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

zvoláva

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň: 19.07.20210 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným

programom:

l.) Otvorenie:

a) Schválenie programu rokovania

b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

2.) Interpelácia poslancov

3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce

4.) Správa o plnení uznesení

5.) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2020

6.) Majetkovoprávne operácie

7.) Voľné návrhy

8.) Diskusia

9.) Záver

V Made, dňa 14.07.2021

Mgr. Gabriel László, MBA

starosta obce