Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Opatrovateľská služba

Právne vzťahy pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, financovania opatrovateľskej  služby a dohľad nad poskytovaním opatrovateľskej služby upravuje zákon č. 448/2009 Z. z.

Opatrovateľská služba je sociálny služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  určená stupňom II podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z.z.
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách  podľa príloh č. 4 citovaného zákona.
 • určená občanom, ktorí sú podľa posudku príslušného orgánu odkázaní na pomoc druhej osoby pri zabezpečení životných úkonov, ak je občan osamelý alebo týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina.

Opatrovateľská služba  sa poskytuje v  obydlí občana. Výkon opatrovateľskej služby personálne zabezpečujú zamestnanci opatrovateľskej služby v rámci pracovnoprávneho vzťahu v zmysle ustanovení  Zákonníka práce. 

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona o sociálnych službách, je  povinná  splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011. Výnimkou sú osoby, ktoré dovŕšili 55 rokov a vedia preukázať najmenej 3 rokov praxe v odbore.

Nárok na opatrovateľskú službu má občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby:

 • pri sebaobsluhe
 • pri starostlivosti o domácnosť
 • pri základných sociálnych aktivitách.

Nárok na opatrovateľskú službu  má  občan, ktorý má trvalý pobyt v obci Mad a je  občanom Slovenskej  republiky.

 Nárok na opatrovateľskú službu nemá:

 • občan, ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb, 
 • občan, ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
 • občan,  ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
 • občan, ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Postup podania  žiadosti  o opatrovateľskú službu:

Klient, alebo ním poverená osoba podáva na obecný úrad žiadosť (na určenom tlačive)  o určenie odkázanosti na sociálnu službu
k žiadosti predloží :

 • lekársky nález – vyplnený  obvodným lekárom spolu s odbornými nálezmi –  nie staršie ako pol roka
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • vyjadrenie žiadateľa, o tom, že bol oboznámený s podmienkami poskytovania opatrovateľskej služby

Na základe lekárskeho, sociálneho a súhrnného posudku obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú službu. Na základe právoplatného rozhodnutia občan má právo podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy.

Ceny za opatrovateľskú službu sú určené vo všeobecnom záväznom nariadení obce V zmysle ustanovenia  zákona musí klientovi pri opatrovateľskej službe a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,3–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že klient má nižší dôchodok, túto službu platí za neho rodina.