Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Overovanie

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín a podpisov upravuje zákon 599/2001 Z.z. o osvečovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby, ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti úradu
 • na inom vhodnom mieste – ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom, alebo
 • cestovným dokladom, alebo
 • povolením na pobyt pre cudzinca

Obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie. Tento správny úkon je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Osvedčovanie listín sa vykonáva len v úradnej miestnosti  obecného úradu.

Zodpovednosť obce pri osvedčovaní listín:

 • obec zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.
  (Z tohto dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny.)
 • osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

 • určených na úradne použitie v cudzine
 • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • máp a geometrických plánov
 • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)

Tento správny úkon je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.

POPLATKY:
–  osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 2,00 EUR (za každý podpis)
–  osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti: 4,00 EUR (za každý podpis)
–  osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (napr. zväzovanie zmlúv): 4,00 EUR (za každý podpis)
–  osvedčenie odpisu (fotokópie): 2,00 EUR (za každú začatú stranu)