Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Voľby a referendá

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

R E F E R E N D U M – 21.01.2023

 

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obce svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič hlasuje na území Slovenskej republiky.

 

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho
vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

– osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda ( t. j. najneskôr 20.1.2023)
v úradných hodinách obce.  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.,

 

– prostredníctvom splnomocnenej osoby (t. j. najneskôr 20.1.2023 úradných hodinách
obce, obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,

 

– v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obce
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 2.1.2023),

 

– adresa:          Obec Mad,

                        Mad č. 200

                        930 14 Mad

 

– elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme
tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená meste najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j.
najneskôr 2.1.2023).

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlas. preukazu:

alzbeta.veghova@obecmad.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu(mesto, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak žiadosti neuvedie
inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec  zašle
hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou ! Do vlastných rúk.“

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

 

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 20.1. 2023)

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu ( mesto, ulica, číslo domu).

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím
podpisom.

 

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový hlasovací preukaz
nevydá.

 

 

 

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

OBEC MAD
Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad
———————————————————————————————————–
R E F E R E N D U M – 21.01.2023

Podávanie žiadosti o voľbu poštou

Emailová adresa na doručenie žiadosťi o voľbu poštou:

alzebta.veghova@obecmad.sk

V Made, dňa: 14.11.2022

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Made

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

volieb poslancov obecného zastupiteľstva

a volieb starostu obce

 Miestna volebná komisia v Made, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 

a, Do Obecného zastupiteľstva v Made boli zvolení:

1,   Július Bartalos, nezávislý kandidát, počet hlasov: 139

2,   Erika Kántor, nezávislá kandidátka, počet hlasov: 133

3,   Eugen Bogyai, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.│ Aliancia – Maďari. národnosti. regióny, počet hlasov: 130

4,   Edita Bartalosová, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.│ Aliancia – Maďari. národnosti. regióny, počet hlasov: 128

5,   Beňadik Bachman, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.│ Aliancia – Maďari. národnosti. regióny, počet hlasov: 123

 

b, Za starostu obce Mad bol zvolený:

1, Gabriel László Mgr.,MBA, Hlas – sociálna demokrácia, Smer- sociálna demokracia, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.│ Aliancia – Maďari. národnosti. regióny, počet hlasov: 232

 

Na voľbách sa zúčastnilo 55,32 % oprávnených voličov

 

V Made, 30.10.2022

 

 

 

 

 

 

Alexander Kovács

predseda volebnej komisie

 

 

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.
októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„volebný zákon“) a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo
izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným
voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v
spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej
volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to
(výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr 24. októbra
2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb , t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod.

Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:
1. 031/551 32 53,
2. 0911 951 137

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada
o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresa trvalého pobytu,
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy
trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí
nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta
trvalého pobytu oprávneného voliča,
– telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených
voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov
špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto
špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček , resp.
telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob
hlasovania.
Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie
odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych
zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený
volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu
neumožní.