Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Evidencia budov

Obec v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
–  k určeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o určení súpisného čísla –  vydanie tohto rozhodnutia je podmienené  Žiadosťou o určenie súpisného  čísla.
– k zrušeniu súpisného : Rozhodnutie o zrušení súpisného  –  vydanie tohto rozhodnutia je podmienené Žiadosťou o zrušenie súpisného čísla.
– tabuľku so súpisným číslom (štvormiestne číslo): obstaráva na vlastné náklady obec Mad.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • geometrický plán a zameranie adresného bodu.