Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradný oznam

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Mad

pre voľby do miestnej samosprávy dňa  29. októbra 2022 v zmysle
zákona č. § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona č. 180/2014
Z.z.

Počet obyvateľov obce Mad ku dňu vyhlásenie volieb 10.6. 2022 :  564.

Oznámenie o kontaktnej osobe

Oznámenie o kontaktnej osobe

V SÚVISLOSTI S VOĽBAMI DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon) bola za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov vymenovaná

 

MGR. ALŽBETA VÉGHOVÁ, 

zamestnankyňa Obecného úradu v Made, ktorá je zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zároveň kontaktnou osobou  na preberanie kandidátnych listín.

 

Kontakt:

Telefón: +421 551 31 26

Mobil: +421 0911 951 137

Email:                               alzbeta.veghova@obecmad.sk

Adresa:                            Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

O B E C     M A D

OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  1. októbra 2022

 Obecné  zastupiteľstvo v Made podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 5/a ObZ2/2022, zo dňa 08.07.2022

u r č i l o,

 že Obecné zastupiteľstvo v Made bude mať celkom 5 (päť) poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom (1) volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Made, dňa 11.07.2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon)

 

 

m   e   n   u  j  e m

Mgr. Alžbetu Véghovú,  zamestnankyňu Obecného úradu v Made

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov, ktoré budú uskutočnené dňa 29. októbra  2022.

 Kontakt:  Telefón: +421 551 31 26

                 Mobil : +421 0911 951 137

                 Email: alzbeta.veghova@obecmad.sk

Adresa : Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

V Made, dňa  06.07.2022

                                                                                         Mgr. Gabriel László, MBA

                                                                                                    starosta obce

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.


Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade v Made č. 200


Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 14 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných hodinách.
Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Utorok 8.00 -12.00 13.00 – 14.00
Streda 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Piatok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 14 dní.
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 08.06.2022.