Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23.3.2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6.4.2024 od 7:00 do 22:00 h.

dokument (pdf): Informácia pre voliča

Upozornenie na oznamovaciu povinnosť poplatníka

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť poplatníka na poplatku za komunálny odpad.
Poplatník je v zmysle ustanovení zákona o miestnych daniach povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zániku
poplatkovej povinnosti a zmien skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku oznámiť tieto obci.

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

Daňová povinnosť na dani z nehnuteľnosti vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.
januáru 2024. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v roku 2024 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2023 nadobudol
nehnuteľnosť kúpou, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné
stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil
účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade
počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2024.

Tlačivo priznania je dostupné na webovej stránke obce a na obecnom úrade.

Od 01.01.2024 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 14, ktorým sa menia sadzby dane pozemkov a stavieb na území obce Mad.

 

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 12.12. 2023 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva
6.) Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2019 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mad

7.) Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o
miestnej dani z nehnuteľhosti na území obce Mad

8.) Zásady podávania preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti
9.) Úprava rozpočtu na rok 2023

10.) Návrh rozpočtu obce na rok 2024
* stanovisko HK
* rozpočet na rok 2024
* rozpočet na 2025-2026

11.) Majetkovo-právne operácie

12.) Voľné návrhy

13.) Diskusia

14.) Záver

V Made, dňa 7.12. 2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce

dokument (pdf): pozvánka

Prenosná volebná schránka

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Samospráva obce Mad oznamuje voličom, ktorí sa v deň volieb nemôžu
dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných (najmä zdravotných)
dôvodov, môžu požiadať o hlasovanie prostredníctvom prenosnej
volebnej schránky.
Požiadať môžu osobne, elektronicky, telefonicky počas úradných hodín
na obecnom úrade, respektíve na mobilnom telefónnom čísle aj v deň
volieb.
Tel. 031 / 551 3126, 0911 951 137
e-mail : zuzana.borsanyiova@obecmad.sk

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 19.09.2023 o 18:30 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Výročná správa obce zarok 2023:
* Záverečný účet obce zarok 2023
* Stanovisko HK
* Rezervný fond
6.) Majetkovo-právne operácie:

* Verejná obchodná súťaž na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce vedené
okresným úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 – vyhodnotienie
* Verejná obchodná súťaž na predaj pozemkov vo vlastníctve obce vedené okresným
úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 –  vyhodnotenie

*Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva
pre vydanie územného rozhodnutia

*Opravy v nájomnom dome č. 225 a to v byte č. 1 oprava toalety a v byte č. 4 oprava
zvončeka

7.) Voľné návrhy

*Zmluva o dielo ,,Projekt Town Twinning“

8.) Diskusia
9.) Záver

V Made, dňa 14.09.2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 21.06.2023 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Výročná správa obce zarok 2023:
* Záverečný účet obce zarok 2023
* Stanovisko HK
* Rezervný fond
6.) Návrh cenníka prenájmu kultúrneho domu

7.) Žiadosť o poskytnutie jednorázového príspevku
8.) Dotačné projekty a úver z Environmentálneho fondu
9.) Majetkovo-právne operácie:
* Verejná obchodná súťaž na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce vedené
okresným úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 – schválenie
podmienok súťaže
* Verejná obchodná súťaž na predaj pozemkov vo vlastníctve obce vedené okresným
úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 –  schválenie podmienok súťaže
* Vecné bremeno
10.) Voľné návrhy
11.) Diskusia
12.) Záver

V Made, dňa 16.06.2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce