Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

 

Rozpoznanie násilia:

Fyzické násilie: môže mať široké spektrum intenzity. Fyzické násilie nie je len bitie, údery,
fackovanie, kopanie ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku a iné.
S telesným násilím sa často spája i ničenie majetku, s následkom ohrozenia zdravia a života
ženy.

Psychické násilie: zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu
vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti,
urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.

Sexualizované násilie: zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je aktom agresie
a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov.
Sociálne násilie: má za cieľ ženu izolovať os spoločnosti a získať nad ňou kontrolu. K jeho
formám patrí bránenie stretávať sa s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie
v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, emailov, zakazovanie používať
auto a podobné.

Ekonomické násilie: znamená nerovnováha v prístupe k finančným zdrojom a využívanie
silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa finančne na
chode domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo
vykonávaní zamestnania, utajovanie príjmov alebo výdavkov a iné.

AK VY ALEBO NIEKTO VO VAŠOM OKOLÍ POTREBUJE POMOC
Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu číslo 158.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce
sociálnych vecí a rodiny.
Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc
poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb.
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.
októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„volebný zákon“) a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo
izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným
voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v
spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej
volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to
(výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr 24. októbra
2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb , t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod.

Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:
1. 031/551 32 53,
2. 0911 951 137

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada
o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresa trvalého pobytu,
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy
trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí
nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta
trvalého pobytu oprávneného voliča,
– telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených
voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov
špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto
špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček , resp.
telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob
hlasovania.
Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie
odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych
zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený
volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu
neumožní.

Oznam o deratizácii

OZNÁMENIE

 Obec Mad vyhlasuje vykonávanie
deratizácie
v čase od 24.10.2022 do 20.11.2022

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve a v správe Obec Mad  za účelom eliminácie  výskytu  živočíšnych  škodcov  (hlodavce, najmä potkany).  V ohlásenom  období bude prebiehať aj deratizácia verejných priestranstiev.  V tejto súvislosti zároveň

upozorňujeme

 fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na povinnosť podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečiť na  zamedzenie vzniku, šíreniu a na  obmedzenie    výskytu   prenosných   ochorení dezinfekciu  a  reguláciu  živočíšnych škodcov  v ich  alebo  nimi  spravovaných  objektoch.

Taktiež sa odporúča vykonať  deratizáciu aj fyzickým  osobám – občanom  na ich pozemkoch a v ich objektoch. V záujme    vyššej    účinnosti   deratizácie  žiadame   všetky   dotknuté  právne  subjekty  a  občanov na jej  vykonanie v ohlásenom termíne.

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

projekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!“, ktorého koordinátormi budú jednotlivé úrady práce. V rámci uvedeného projektu je možné od februára požiadať o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

Základné podmienky poskytnutia príspevku nájdete v priloženom dokumente. Keďže cieľovou skupinou projektu sú občania Slovenskej republiky, ktorí nie sú vedení v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradov práce.

Viac informácie nájdete na stránkach: www.upsvr.gov.sk, www.upsvr.gov.sk/ds, alebo kontaktuje zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda.