Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dane

Všeobecné informácie

Obecný úrad vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia obce Mad ako správcu miestnych daní a správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Základným hmotnoprávnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a procesnoprávnym predpisom v oblasti správy daní je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov         v znení neskorších predpisov. Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a príslušných všeobecne záväzných nariadení obce Made sa  v obci ukladajú nasledovné miestne dane a miestny  poplatok:

1.daň z nehnuteľností,
2. daň za psa,
3. daň za užívanie verejného priestranstva,
4. daň za ubytovanie,
5. daň za predajné automaty,
6. daň za nevýherné hracie prístroje a
7. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňové formuláre pre miestne dane:

prehľad aktuálnych vzorových tlačív na vyplnenie (nové okno)

Daň z nehnuteľnosti:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt  je povinný podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2019.
K priznaniu daňovej povinnosti je potrebné vyplniť Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO, ktorého prílohu tvoria relevantné doklady preukazujúce nadobudnutie, vlastníctvo nehnuteľnosti.

Daň za psa

Obec Mad vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením obce číslo 1/2019.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.Vlastník, alebo držiteľ psa je v prípade vzniku aj zániku daňovej povinnosti za psa  povinný vyplniť  daňové priznanie k dani za psa.

Daň za  užívanie verejného priestranstva

Obec Mad vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením obce číslo 4/2019. Predmetné VZN určuje náležitosti miestnej dane za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona o miestnych daniach.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je: hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping,  minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Daň za ubytovanie obec vyberá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením obce číslo 5/2019.

Daň za predajné automaty a nevýherné hracie automaty

Náležitosti predmetných daní sú okrem zákona o miestnych daniach upravené vo Všeobecne záväznom nariadení obce č.6/2019. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
 Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  

Poplatok za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v znp. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2019.

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

  • fyzická osoba, ktorá má v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá na území obce vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
  • právnická osoba, ktorá  je  oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
  • podnikateľ, ktorý je  oprávnený  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.