Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Poskytovanie informácií

INFOZÁKON

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o slobode informácií) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Informácie v zmysle Zákona o slobode informácií sa poskytujú dvoma spôsobmi:

a) zverejnením

Podľa §4 ods. 3 zákona o slobode informácií :

„ Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.“

b) sprístupnením na základe žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou nasledovne:

a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad v Made č. 200, 930 14 Mad,
b) písomne osobným doručením do podateľne Obecného úradu,
c) ústne u starostu Obecného úradu,
d) faxom na čísle: (31) 5513126
e) elektronickou poštou na adresu: info@obecmad.sk

Úradné hodiny na Obecnom úrade:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:00

Utorok      8:00-12:00 13:00-16:00

Streda       8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok     8:00-12:00 13:00-16:00

Piatok       8:00-12:00

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Formulár pre podanie žiadosti o sprístupnenie informácií:

Žiadosť

o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Povinná osoba:
Obecný úrad Mad
200
930 14 Mad

Žiadateľ – fyzická osoba (meno, priezvisko, titul):
……………………………………………………………………………………………………………………….

Žiadateľ – právnická osoba (obchodné meno/názov):
……………………………………………………………………………………………………………………….

Ulica: ……………………………………………………………………….. Číslo: ………………..

Mesto: …………………………………………………………………….. PSČ: ………………..

Telefón: …………………………………….. e – mail: …………………………………………..

Predmet žiadosti (konkrétny údaj, obdobie):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií (poštou, e-mailom, faxom, atď.):
……………………………………………………………………………………………………………………….

V ……………………… dňa: ……………….

podpis: