Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Projekty

Vodozádržné opatrenia v obci Mad

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Mad

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu “Vodozádržné opatrenia v obci Mad“ je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom vybudovania účinných vodozádržných opatrení v intraviláne obci Mad.

Stanovený cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jeho hlavnej aktivity s názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“, ktorá bude spočívať v realizácii vodozádržného opatrenia „Dažďové záhrady“.

Vybudovanie navrhovaného vodozádržného opatrenia umožní eliminovať problémy súvisiace so zmenami klímy, ktoré sa prejavujú na území obce v čoraz výraznejšom meradle.

Projekt svojou realizáciou okrem iného prispeje ku:

– zmierneniu problémov povodní znižovaním objemu povrchového odtoku vody

– zlepšeniu kvality vôd v okolitých tokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do ich toku

– zvýšeniu atraktivity verejných priestorov

– dopĺňaniu zásob podzemných vôd

– zlepšovaniu mikroklímy prostredia zvýšeným výparom, ktorý zníži výskyt jemných prachových a peľových častíc v prostredí, čo zníži výskyt alergénov a zníži negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Realizácia projektu zároveň umožní dosiahnutie plnenia nasledovných merateľných ukazovateľov:

– P0368 Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 1 ks

– P0121 Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2681,00 m27

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 77.404,66 EUR.

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

projekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!“, ktorého koordinátormi budú jednotlivé úrady práce. V rámci uvedeného projektu je možné od februára požiadať o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

Základné podmienky poskytnutia príspevku nájdete v priloženom dokumente. Keďže cieľovou skupinou projektu sú občania Slovenskej republiky, ktorí nie sú vedení v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradov práce.

Viac informácie nájdete na stránkach: www.upsvr.gov.sk, www.upsvr.gov.sk/ds, alebo kontaktuje zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda.

V spoločnej Európe – Mad

 

PROGRAM           

Európa pre občanov – Program partnerstva miest

Názov: V spoločnej Európe – Mad 2020  / Common Europe – Nagymad 2020

Dátum realizácie: 06-08. augusta 2021.

Témy: Život občanov EÚ (solidarita, súdržnosť, mier a pomoc chudobným v treťom svete)     

            Problémy s migrantmi, rozširovanie EÚ, menšinové skupiny

            Ako zlepšiť život národnostných menšín v EÚ

Program

06. augusta 2021, v piatok

1500:16:00 – privítanie účastníkov – príhovorom starostu obce Mad – predstanevie programu podujatia a hlavnej témy projektu

16:00-18:00 – prezentácia zástupcov z Rumunska na tému – solidarita, spolupatričnosť a pomoc chudobným tretieho sveta

18:00-19:00 – prezentácia rumunského partnera na tému – miesto domácich tvorcov a remeselníkov pri riešení aktuálnych tém EU – ženy, hendikepovaní

19:00-19:30 – kladenie vencov pri soche Mateja Korvína

19:30 – slávnostné agapé

07. augusta 2021, v sobotu

08:00-09:00 – Prehliadka obce Mad

08:00-10:00 – vytvorneie anketových lístkov

09:00-12:00 – súťaže rodín a detí s tématikou pomoci druhým a života v EU

12:00-15:00 – „Most národov“ súťaž vo varení nožíkových jedál

14:30-15:00 – prezentácia konkrétnych výsledkov prieskumov verejnej mienky krajiny EU, spojená diskusiou týkajúcich sa problémov migrantov, rozšírovania EU – zástupca Srbska, Maďarska, starosta obce Mad

15:00-16:00 – prednáška – zástupca Migračného úradu na tému – imigračná politika EU, riešenie problémov

17:00-18:00 – brainstorming predstaviteľov projektových partnerov na tému – Ako skvalitniť život národnostných menšín v EU.

18:00 – vyhodnotenie výsledkov z ankiet

18:30 – kultúrny program  – rôznorodosti kultúr a tradícií partnerských krajín

08. augusta 2021, v nedeľu

10:00-12:00 – Záverečná mikrokonferencia