Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer – Výpožička majetku obce

V zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBEC MAD

zverejňuje

zámer prenechať majetok obce do dočasného užívania ako prípad hodný osobitného zreteľa,

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

I.

Výpožička  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Mad,  vedenej v registri C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na:

  • LV č. 642 ako škola   so súpisným číslom 23 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 123/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1448 m2 .

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

V predmetnej nehnuteľnosti, ktorá aktuálne nie je využívaná samosprávou obce, je plánované  prevádzkovanie súkromného  predškolského zariadenia. Predprimárne vzdelávanie sa zaháji od  01.09.2021.

V Made, dňa 28.06.2021

Mgr. Gabriel László, MBA, starosta obce Mad