Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Voľby a referendá

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Mad

pre voľby do miestnej samosprávy dňa  29. októbra 2022 v zmysle
zákona č. § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona č. 180/2014
Z.z.

Počet obyvateľov obce Mad ku dňu vyhlásenie volieb 10.6. 2022 :  564.

Oznámenie o kontaktnej osobe

Oznámenie o kontaktnej osobe

V SÚVISLOSTI S VOĽBAMI DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon) bola za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov vymenovaná

 

MGR. ALŽBETA VÉGHOVÁ, 

zamestnankyňa Obecného úradu v Made, ktorá je zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zároveň kontaktnou osobou  na preberanie kandidátnych listín.

 

Kontakt:

Telefón: +421 551 31 26

Mobil: +421 0911 951 137

Email:                               alzbeta.veghova@obecmad.sk

Adresa:                            Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

O B E C     M A D

OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  1. októbra 2022

 Obecné  zastupiteľstvo v Made podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 5/a ObZ2/2022, zo dňa 08.07.2022

u r č i l o,

 že Obecné zastupiteľstvo v Made bude mať celkom 5 (päť) poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom (1) volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Made, dňa 11.07.2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon)

 

 

m   e   n   u  j  e m

Mgr. Alžbetu Véghovú,  zamestnankyňu Obecného úradu v Made

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Made  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov, ktoré budú uskutočnené dňa 29. októbra  2022.

 Kontakt:  Telefón: +421 551 31 26

                 Mobil : +421 0911 951 137

                 Email: alzbeta.veghova@obecmad.sk

Adresa : Obec Mad Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

V Made, dňa  06.07.2022

                                                                                         Mgr. Gabriel László, MBA

                                                                                                    starosta obce