Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: obecmad

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Podľa ustanovení § 28l až § 288 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy

Vyhlasovatel‘ obchodnej verejnej súťaže:
OBEC MAD
Mad č. 200
930 14 Mad
IČO: 00 800 201
V zastúpení: Mgr. László Gabriel, MBA, starosta obce
Kontaktná osoba: Zuzana Szeiner
Kontakt: 031/551 31 26, 0911 951 137 , zuzana.borsanvyiova@obecmad.sk

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy

dokument (pdf): špecifikácia obchodnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Podľa ustanovení § 28l až § 288 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy

Vyhlasovatel‘ obchodnej verejnej súťaže:
OBEC MAD
Mad č. 200
930 14 Mad
IČO: 00 800 201
V zastúpení: Mgr. László Gabriel, MBA, starosta obce
Kontaktná osoba: Zuzana Szeiner
Kontakt: 031/551 31 26, 0911 951 137 , zuzana.borsanvyiova@obecmad.sk

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy

dokument (pdf): špecifikácia obchodnej súťaže

Územný plán obce Mad

Územný plán obce Mad:

– Textová časť dokument

– Širšie vzťahy dokument

– Komplexný výkres priestorového usporiadania dokument

– Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia dokument

– Verejné dopravné vybavenie dokument

– Verejné technické vybavenie dokument

– Ochrana prírody a tvorba krajiny dokument

– Dôsledky stavebných zámerov a iných návrhov dokument