Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Roman Vass
Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190


Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením na
úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona Č.
454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade Mad, 930 14 Mad č. 200


Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 07.04.2021.