Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Informácia

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa §2 ods.3 zákona NR SR č.184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy: Obecný úrad Mad

Miesto pôsobenia:  č. 200,  930 14  Mad

JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský jazyk.

Práva občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine:

  • Právo vo vzťahu k Obecnému úradu Mad komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
  • Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané      v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny (od 1.júla 2012) vrátane práva požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu*,) sobášneho listu*) úmrtného listu,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia ( na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj vjazyku menšiny ( od 1.júla 2012).          V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
  • Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1.júla 2012).          

Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie veci v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

  • obecný úrad poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
  • rozhodnutie starostu obce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
  • rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
  • obecný úrad  poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Obecný úrad v Made zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

Starosta obce, a zamestnanci obecného úradu zabezpečujú úradný styk v jazyku národnostnej menšiny.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

                                                                                 Mgr. Gabriel László, MBA

Vysvetlivky:

* Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list a úmrtný list.