Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer prevodu majetku obce

OBEC MAD
Obecný úrad, č.200, 930 14 Mad

V zmysle §9a ods. 2
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBEC MAD
zverejňuje
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE

 

Zámer prevodu majetku vo vlastníctve obce Mad a to časť pozemkov vedených okresným
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor v registri C-KN na LV č.557
Predmetný zámer bol schválený dňa 25.04.2023 uznesením obecného zastupiteľstva č. 8 písm.
a). obecné zastupiteľstvo v Made uznesením č. 8 písm. b) zo dňa 25.04.2023 schválilo spôsob
prevodu majetku vo vlastníctve obce a to časť pozemkov vedených okresným úradom
Dunajská Streda, katastrálny odbor v registri C-KN na LV č:. 557: formou obchodnej verejnej
suťaže.

V Made, dňa 25.04.2023