Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer prenechať majetok obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Mad

Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad

V zmysle § 9a) ods 9 písm c)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBEC MAD

z v e r e j ň u j e

zámer prenechať majetok obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa,

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Prenájom  časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vkatastrálnom území Mad, obec Mad, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor – na LV č. 557 a to: časť pozemku registra C-KN parcela č. 550/2 – druh pozemku ostatná plocha vo výmere 178 m2, z celkovej výmery 663m2, na dobu určitú počas trvania nájomného pomeru v nájomnom byte č. 224/1, za ročné nájomné vo výške určenej uznesením obecného zastupiteľstva.

Osobitný zreteľ zdôvodňuje skutočnosť, že na predmetnom pozemku by sa vytvorila záhrada a uskutočnila by sa  výsadba zelene, čím sa  prispeje k plneniu samosprávnych činností obce v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pri zabezpečovaní výsadby a údržby verejných priestranstiev ako aj pri utváraní a ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu živoa obyvateľov obce.

V Made, dňa 17.01.2022

                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA

                                                                                                               starosta obce