Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 25.04.2023 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich
služby na území obce Mad
6.) Návrh cenníka prenájmu kultúrneho domu
7.) Majetkovo-právne operácie:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výmenu parkiet a kuchynskej linky nájomnom byte č. 225/9
Zámer prevodu majetku obce
8.) Voľné návrhy
9.) Diskusia
10.) Záver

V Made, dňa 18.04.2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce