Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

z v o l á v a

 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň  12. 02.2021 o 17:00 hod.  v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie zapisovateľa a voľba  overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Interpelácia poslancov
 6. Územný plán obce  
 7. Plán činnosti HK na 1. polrok 2021                           
 8. Voľné návrhy
 9. Diskusia
 10. Záver

V Made, dňa 08.02.2021