Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
starosta obce Mad
z v o l á v a
1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad
na deň: 07. 12. 2022 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l .) Otvorenie:
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva
6.) Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce č. 2/2022, ktorým sa ustanovuje miestny
poplatok za rozvoj
7.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8.) Úprava rozpočtu na rok 2022
9.) Rozpočet obce na rok 2023
10.) Majetkovo-právne operácie:
* zámer prenechať majetok obce do dočasného užívania – výpožička budovy MŠ
*žiadosť o povolenie výmeny kuchynskej linky a podlahy byt č. 224/7
11.) Voľné návrhy
* uznesenie vlády SR č. 602 – zníženie spotreby energií
* Dodatok k zmluve č. 6/2006 o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva
* obecný bytový dom 224
12.) Voľba hlavného kontrolóra
13.) Diskusia
14.) Záver

 

V Made, dňa 29.11.2022
…………………………………………….
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce