Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Mad, príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v zmysle s § 61

stavebného zákona

oznamuje začatie

stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a

pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, a v zmysle § 61 ods.2 zák. Č. 50/76 Zb.

/stavebného zákona/ upúšťa od miestneho zisťovania a ústne/to konania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť

najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na Obecnom úrade v Made

so sídlom 930 14 Mad Č. 200, lebo inak nebude na ne prihliadnuté.