Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ROMAN VASS

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Made č. 200.
Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 10 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar č. 190 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 10 dní.
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad od 29.04.2022.