Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis. Č. OCÚ MAD 376/2021-1386/2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Roman Vass

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením

na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona

Č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na

Obecnom úrade Mad, 93014 Mad Č. 200

Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia

tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných

hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad

od 26.05.2021