Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Chráňme prírodu pred požiarmi

Chráňme prírodu pred požiarmi

Vážení spoluobčania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a
obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre
vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny
vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp.
spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto
opatrení:
a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému
rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,
c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po
skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania
oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie
podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí,
a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.