Hlavná kontrolórka

Bc. Ildikó Bugárová, hlavná kontrolórka obce Mad   kontrolorka.mad@gmail.com

»Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018  dokument (.pdf) Návrh plánu 22018

»Stanovisko HK k rozpočtu 2018-2020dokument (.pdf) stanovisko HK 2018-2020

»Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 dokument (.pdf) Návrh plánu 12018

»Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 dokument (.pdf) Návrh plánu 22017

» Postavenie a kompetencie hlavného kontrolóra dokument (.pdf) Postavenie a kompetencie hlavného kontrolóra

»Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mad za rok 2016 dokument (.pdf) Správa HK 2016

»Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Mad za rok 2016 dokument (.pdf) Stanovisko HK k ZU 2016

» Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Mad na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2017 dokument (.pdf) Stanovisko HK 2017-2019

» Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 dokument (.pdf) Návrh plánu 12017

» Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 dokument (.pdf) Návrh plánu 22016

» Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 dokument (.pdf) Návrh plánu 12016