Návrh VZN 1/2022

14. 03. 2022

Návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach prenajímania obecných bytov vo vlastníctve obce Mad dokument (pdf): návrh

VZN 9/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

10. 01. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad. dokument (.pdf): VZN 9/2021

Návrh VZN nakladanie s odpadom

22. 11. 2021

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad dokument (.pdf): návrh

Návrh VZN trhový poriadok

22. 11. 2021

Návrh VZN o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Mad dokument (.pdf): návrh

VZN 8/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

14. 06. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad. dokument (.pdf): VZN 8/2021

Návrh VZN 01/2021

15. 05. 2021

Návrh VZN 01/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad. dokument (.pdf):nVZN012021