Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made dňa 12.02.2021

dokument (.pdf): zápisnica 1/2021