Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 12.12. 2023 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva
6.) Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2019 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mad

7.) Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o
miestnej dani z nehnuteľhosti na území obce Mad

8.) Zásady podávania preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti
9.) Úprava rozpočtu na rok 2023

10.) Návrh rozpočtu obce na rok 2024
* stanovisko HK
* rozpočet na rok 2024
* rozpočet na 2025-2026

11.) Majetkovo-právne operácie

12.) Voľné návrhy

13.) Diskusia

14.) Záver

V Made, dňa 7.12. 2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce

dokument (pdf): pozvánka