Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: ANIKÓ IVANICSOVÁ

Písomnosť je uložená na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese, doručuje sa písomnosť oznámením
na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
Č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade v Made č. 200
Adresát si môže uložený list a doporučený list prevziať v lehote 14 dní od vyvesenia
tohto oznámenia na Pošte v Dolnom Bare, 930 14 Dolný Bar Č. 190 v úradných
hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.
Toto oznámenie je vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Mad
od 09.05.2022 do 26.05.2022