Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

Daňová povinnosť na dani z nehnuteľnosti vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.
januáru 2024. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v roku 2024 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2023 nadobudol
nehnuteľnosť kúpou, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné
stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil
účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade
počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2024.

Tlačivo priznania je dostupné na webovej stránke obce a na obecnom úrade.

Od 01.01.2024 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 14, ktorým sa menia sadzby dane pozemkov a stavieb na území obce Mad.