Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznam – obchodná verejná súťaž


Starosta obce Mad na základe § 13 ods. 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení vznení neskorších právnych predpisov v
nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného
zastupiteľstva obce Mad č.: 1 ObZ 5/2021, zo dňa 12.02.2021
týmto oznamuje, že
prevádzkovanie Zberného dvora obce Mad bude predmetom
obchodnej verejnej súťaže za najvýhodnejšiu ponuku, minimálne za
cenu 150 EUR za mesiac.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na:
a) na úradnej tabuli obce Mad
b) na internetovej stránke mesta obce Mad (www.obecmad.sk)
V Made, dňa 26.02.2021
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce
v.r.