Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznam k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

O z n á m e n i e

k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2022.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2022.

Tlačivo priznania je dostupné TU  a na obecnom úrade.

Ďalej upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť poplatníka na poplatku za komunálny odpad. Poplatník je v zmysle ustanovení zákona o miestnych daniach povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zániku poplatkovej povinnosti a zmien skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku oznámiť tieto obci.