Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

 

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov

pred požiarmi v roku 2021

 

UPOZORNENIE

 

Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

 

 

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

 

Fyzická osoba – občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k

jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

zakladať alebo udržiavať ohne,

– používať otvorený oheň,

– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

 

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.