Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Enviromental

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov

pred požiarmi v roku 2022

UPOZORNENIE

Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

Fyzická osoba – občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným

  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k

  jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

zakladať alebo udržiavať ohne,

– používať otvorený oheň,

– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Jesenné upratovanie

Oznamujeme Našim občanom, že v dňoch 03-04. novembra 2021, sa uskutoční jesenný zber nepotrebných predmetov na miestnom Zbernom dvore.

Každý obyvateľ obce musí sám odviezť svoj odpad na zberný dvor bezplatne v maximálnom množstve jedným prívesným vozíkom.

V stredu Zberný dvor bude otvorený od 12:00 do 16:00 hod. a

vo štvrtok od 08:00 do 16:00 hod.

Vstup na zberný dvor je z Vrakúňskej cesty.

Zbierame: elektroodpad – ako domáce spotrebiče, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad (matrace, postele, kreslá, stoličky, textil, použité dvere a okná so sklom), objemný odpad.

Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad a použité pneumatiky.

Výzva na deratizáciu škodcov

Dunajskostredský Regionálny úrad verejného zdravotnícva a higiénie upozorňuje našich obyvateľov, fyzických, právnických osôb a podnikateľov o dôležitosti jarnej deratizácie

v období:

od 08. apríla 2021 do 17. mája 2021

 Realizácia je najmä doporučené v rodinných domoch a bytoch, v pivniciach, v prístavbách, v búdach a v mašťaloch, aby sme aj s tým chránili ľudské zdravie.

Výzva na separáciu nebezbečných odpadov.

Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie.

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu!

Žiadame vážených občanov našej obce, aby batérie a akumlátory odkladali do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome.

Spoločnosti INSA s.r.o.  a MACH TRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami zabezpečujú zber, dopravu a recykláciu batérií a akumulátorov.

Poprosíme Vás, chráňte našu prírodu!

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §
11 ods. 3 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov
, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach
najneskôr do 07.01.2021.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

  • dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
  • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou,
  • nepreťažovať vykurovacie telesá,
  • do kotolní alebo v blízkosti  vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
  • nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom,
  • na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky.

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.