Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN daň z nehnuteľností

Návrh VZN daň z nehnuteľností

dokument (pdf): návrh

 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia o ktorom má rokovať
obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho yyvesením na úradnej tabuli
v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva
o návrhu nariadenia.

Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej
adrese obce v tej istej lehote.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová
lehota počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú
zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu môžete podávať:
. písomne na adresu: Obecný úrad 2001 930 14 Mad
. emailom na adresu: uctovnictvo@obecmad.sk