Oznam – obchodná verejná súťaž

26. 02. 2021

OZNÁMENIE Starosta obce Mad na základe § 13 ods. 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mad č.: 1 ObZ 5/2021, zo dňa 12.02.2021 […]

Výzva na predkladanie ponúk

04. 06. 2020

Výzva na predkladanie ponúk “ Vybudovanie skladu a garáže hasičskej techniky v obci Mad“ dokument (.pdf): výzva

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

02. 01. 2019

Od 01.01.2019 štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie na webovom sídle: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/7013

Výzva na predloženie ponuky

06. 12. 2018

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia – Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia- Mad„ dokument (.pdf): vppPDodv

Výzva na predkladanie ponúk

12. 11. 2018

Výzva na predkladanie ponúk Požiarna zbrojnica – Rekonštrukcia a modernizácia – l. etapa dokument (.pdf): vppPZ1e

Výzva na predkladanie ponúk

05. 11. 2018

Výzva na predkladanie ponúk Budova obecného úradu – stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy dokument (.pdf): vppBOUz

Obchodná verejná súťaž

29. 09. 2018

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž Č.012018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov za týchto podmienok: dokument (.pdf): ovs012018

Výzva na predkladanie ponúk

26. 09. 2018

Výzva na predkladanie ponúk Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Detské ihrisko v obci Mad“ dokument (.pdf) vppDITMad