Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.
októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„volebný zákon“) a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo
izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným
voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v
spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej
volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to
(výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr 24. októbra
2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb , t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod.

Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:
1. 031/551 32 53,
2. 0911 951 137

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada
o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresa trvalého pobytu,
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy
trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí
nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta
trvalého pobytu oprávneného voliča,
– telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených
voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov
špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto
špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček , resp.
telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob
hlasovania.
Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie
odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych
zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený
volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu
neumožní.