Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

R E F E R E N D U M – 21.01.2023

 

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obce svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič hlasuje na území Slovenskej republiky.

 

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho
vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

– osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda ( t. j. najneskôr 20.1.2023)
v úradných hodinách obce.  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.,

 

– prostredníctvom splnomocnenej osoby (t. j. najneskôr 20.1.2023 úradných hodinách
obce, obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,

 

– v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obce
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 2.1.2023),

 

– adresa:          Obec Mad,

                        Mad č. 200

                        930 14 Mad

 

– elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme
tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená meste najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j.
najneskôr 2.1.2023).

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlas. preukazu:

alzbeta.veghova@obecmad.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu(mesto, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak žiadosti neuvedie
inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec  zašle
hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou ! Do vlastných rúk.“

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

 

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 20.1. 2023)

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu ( mesto, ulica, číslo domu).

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím
podpisom.

 

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový hlasovací preukaz
nevydá.