Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradný oznam

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis č. : OcÚ MAD46/2023-210/2023

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: BALÁZS BARANYAI

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách:
Pondelok: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 – 12.00 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
————————————————————————————————-
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad
a web stránke obce od 01.03.2023 do 15.03.2023

Oznam o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Obec Mad
————————————————————————————————————

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2022 – OZNÁMENIE

Obec Mad, zastúpená starostom obce Mgr Gabrielom Lászlóm, MBA oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

m zložka1 + m zložka2 + m zložkan
ÚVKO = ……………………………………………………… x 100 [%] m KO

 

94 642 kg
ÚVKO = ——————————- x 100 = 0,4075 x 100 = 30,32 %
312 182 kg

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 v obci Mad je: 30,32 %.

Sadzba poplatku pre rok 2023 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 01 a 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 01. 03. 2023 do 28. 02. 2024) je: 22,00 EUR.

Mgr. Gabriel László, MBA
Starosta obce

dokument (pdf): oznam

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”

Milí rodičia, touto cestou Vás žiadame, aby ste dozreli na Vaše deti, oboznámili ich
s nebezpečenstvom surfovania na internete. V tomto čase deti kvôli pandemickej situácii veľmi veľa času strávia na internete. Polícia zaznamenáva čím viac prípadov, kedy cudzí ľudia využijú dôverčivosť detí, vylákajú od nich osobné údaje, vyhrážajú sa, alebo žiadajú o osobné stretnutie ….

Milé deti! Ako sa bezpečne správať keď surfujete na internete!!!

Najdôležitejšie je, aby ste:
– nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá, pri voľbe používajte čísla, veľké aj malé písmená, alebo špeciálne znaky
– Chráňte si svoje heslo! Nezapisujte si ho, radšej si ho zapamätajte. Neposielajte svoje heslo nikomu, ani ho neprezrádzajte

NEZABUDNITE!!!

– nie všetky informácie na nete sú pravdivé
– nikdy nedávam nikomu telefónne číslo a adresu
– nikoho cez internet neurážam, neponižujem, nezastrašujem, nezosmiešňujem
– ak sa cítim nepríjemne pri komunikácii –zastavím ju a nereagujem
– ak ma niekto cez internet, SMS zastrašuje alebo posiela nepríjemné správy poviem to rodičom
– nekomunikujem cez webkamery s osobami, ktoré nepoznám
– neposielam cudzím svoju profilovú fotku alebo selfie – môže byť zneužitá a upravená
– nikdy nedohadujem stretnutia s osobami, ktorých nepoznám, bez toho aby to niekto o tom vedel
– neuverejňujem fotografie v spodnom prádle alebo v plavkách – neposielam ich nikomu
– nesťahuj neznáme stránky – môžu tam byť vírusy
– nepodľahni sľubom – ak cudzia osoba sľubuje kredit, dobitie mobilu a ani telefón za
500 Eur. Platí to aj pri komunikácii s kamarátom.

STÁLE PLATÍ: TO ČO SA NEPÁČI TEBE – NEROB INÉMU!

Ak sa dostanete do nebezpečnej situácie, ako napr. bude sa vám niekto vyhrážať, odcudzí váš profil, či pozmení fotky, alebo vo vašom mene bude vypisovať kamarátom neslušné kommenty:
– Okamžite to povedzte svojím rodičom
– Na stránke www.stopline.sk môžete žiadať o STOPNUTIE Vašej stránky
– AK POTREBUJEŠ POMOC – Linka Detskej Istoty 116 111
– Obráťte sa spoločne s rodičmi na políciu, kde všetko podrobne porozprávajte policajtovi

Ten, kto vám robí zle svojím činom sa môže dopustiť priestupku, či trestného činu, za čo môže byť stíhaný. Zákon hovorí, že za priestupok, ak napr. napíše niekto pod vaše fotky vulgárne slová, vyhráža sa, tak tá osoba môže byť stíhaná ak už dovŕšila 15 rokov svojho života.
A trestného činu sa dopúšťa osoba, ak napr. niekoho ohovára, či sa nebezpečné vyhráža (napr. napíše vám, že vás zabije), v tom prípade osoba musí mať 14 rokov, aby mohla byť stíhaná za svoj čin.
Preto si aj vy premyslite, akú komunikáciu budete viesť a s kým. Nie je to hra a môže sa to obrátiť na veľmi vážnu vec.

Tým, že trávite veľa času surfovaním na nete a hraním sa, môžete sa stať závislými.
Čo vlastne znamená závislosť na počítači?
Závislosť na počítači znamená, že veľa času strávite pred počítačom, čo vám môže zhoršiť váš zdravotný stav (poškodenie zraku, stres, ospalosť, nesústredenosť mimo PC). Počítač je istý druh drogy a sú ľudia, ktorí sa musia liečiť, aby sa zbavili tejto závislosti.
Svoj voľný čas využite radšej s rodičmi v prírode, spoločenskými hrami, športovými
aktivitami…..

 

dokument (pdf):Bezpečne na internete

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

R E F E R E N D U M – 21.01.2023

 

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obce svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič hlasuje na území Slovenskej republiky.

 

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho
vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

– osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda ( t. j. najneskôr 20.1.2023)
v úradných hodinách obce.  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.,

 

– prostredníctvom splnomocnenej osoby (t. j. najneskôr 20.1.2023 úradných hodinách
obce, obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,

 

– v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obce
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 2.1.2023),

 

– adresa:          Obec Mad,

                        Mad č. 200

                        930 14 Mad

 

– elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme
tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená meste najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j.
najneskôr 2.1.2023).

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlas. preukazu:

alzbeta.veghova@obecmad.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu(mesto, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak žiadosti neuvedie
inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec  zašle
hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou ! Do vlastných rúk.“

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

 

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 20.1. 2023)

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu ( mesto, ulica, číslo domu).

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím
podpisom.

 

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový hlasovací preukaz
nevydá.