Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradný oznam

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 19.09.2023 o 18:30 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Výročná správa obce zarok 2023:
* Záverečný účet obce zarok 2023
* Stanovisko HK
* Rezervný fond
6.) Majetkovo-právne operácie:

* Verejná obchodná súťaž na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce vedené
okresným úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 – vyhodnotienie
* Verejná obchodná súťaž na predaj pozemkov vo vlastníctve obce vedené okresným
úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 –  vyhodnotenie

*Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva
pre vydanie územného rozhodnutia

*Opravy v nájomnom dome č. 225 a to v byte č. 1 oprava toalety a v byte č. 4 oprava
zvončeka

7.) Voľné návrhy

*Zmluva o dielo ,,Projekt Town Twinning“

8.) Diskusia
9.) Záver

V Made, dňa 14.09.2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Podľa ustanovení $ 28I až $ 288 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov na
poľnohospodárske účely vo vlastníctve vyhlasovateľa

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
OBEC MAD
Mad č. 200
930 14 Mad
IČO: 00 800 201

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske
účely vo vlastníctve vyhlasovateľa

dokument (pdf): špecifikácia a podmienky

dokument (pdf): príloha

 

 

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD
POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Mad zvoláva

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 21.06.2023 o 18:00 hod. v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným
programom:

l.) otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.) Interpelácia poslancov
3.) Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce
4.) Správa o plnení uznesení
5.) Výročná správa obce zarok 2023:
* Záverečný účet obce zarok 2023
* Stanovisko HK
* Rezervný fond
6.) Návrh cenníka prenájmu kultúrneho domu

7.) Žiadosť o poskytnutie jednorázového príspevku
8.) Dotačné projekty a úver z Environmentálneho fondu
9.) Majetkovo-právne operácie:
* Verejná obchodná súťaž na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce vedené
okresným úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 – schválenie
podmienok súťaže
* Verejná obchodná súťaž na predaj pozemkov vo vlastníctve obce vedené okresným
úradom Dunajská Streda, odbor katastra na LV 557 –  schválenie podmienok súťaže
* Vecné bremeno
10.) Voľné návrhy
11.) Diskusia
12.) Záver

V Made, dňa 16.06.2023
Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce

Zámer prevodu majetku obce

OBEC MAD
Obecný úrad, č.200, 930 14 Mad

V zmysle §9a ods. 2
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBEC MAD
zverejňuje
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE

 

Zámer prevodu majetku vo vlastníctve obce Mad a to časť pozemkov vedených okresným
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor v registri C-KN na LV č.557
Predmetný zámer bol schválený dňa 25.04.2023 uznesením obecného zastupiteľstva č. 8 písm.
a). obecné zastupiteľstvo v Made uznesením č. 8 písm. b) zo dňa 25.04.2023 schválilo spôsob
prevodu majetku vo vlastníctve obce a to časť pozemkov vedených okresným úradom
Dunajská Streda, katastrálny odbor v registri C-KN na LV č:. 557: formou obchodnej verejnej
suťaže.

V Made, dňa 25.04.2023