Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Vážení obyvatelia,

pokiaľ Ste nestihli vyplniť dotazník na elektronické sčítanie obyvateľov alebo nemáte k dispozícii internet,

od 3. mája do 13. júna  navštívte kontaktné miesto vytvorené na Obecnom úrade v Made, kde Vám stacionárni asistenti pomôžu s vyplnením dotazníka alebo si môžete vyžiadať pomoc mobilného asistenta na tel. čísle 0911128126

Mobilný asistent Vás navštívi doma a pomôže vyplniť  sčítací dotazník na počítači Štatistického úradu. Asistent takúto pomoc poskytne vo vopred dohodnutom čase a iba vtedy, ak o to obyvateľ požiada. Asistent sa musí preukázať. Ak Vás oslovia ohľadne sčítania podozrivé osoby, zavolajte na tiesňovú linku 158 polície. BUĎTE OBOZRETNÍ!

Úradné hodiny kontaktného miesta :

 pondelok, utorok, štvrtok a piatok:  16:00  –  17:00 hod.

 sobota:    10:00  –  15:00 hod.

P O Z O R !!!!!!!!!!!      

účasť na elektronickom sčítaní obyvateľov je pre každého povinná, v prípade

zanedbania tejto povinnosti hrozí pokuta !

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Informácia

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa §2 ods.3 zákona NR SR č.184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy: Obecný úrad Mad

Miesto pôsobenia:  č. 200,  930 14  Mad

JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský jazyk.

Práva občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine:

 • Právo vo vzťahu k Obecnému úradu Mad komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
 • Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané      v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny (od 1.júla 2012) vrátane práva požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu*,) sobášneho listu*) úmrtného listu,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia ( na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj vjazyku menšiny ( od 1.júla 2012).          V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
 • Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1.júla 2012).          

Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie veci v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

 • obecný úrad poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
 • rozhodnutie starostu obce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
 • rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
 • obecný úrad  poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Obecný úrad v Made zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

Starosta obce, a zamestnanci obecného úradu zabezpečujú úradný styk v jazyku národnostnej menšiny.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

                                                                                 Mgr. Gabriel László, MBA

Vysvetlivky:

* Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list a úmrtný list.

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021

UPOZORNENIE

Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

Fyzická osoba – občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným

  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k

  jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

zakladať alebo udržiavať ohne,

– používať otvorený oheň,

– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Vážení obyvatelia,

pokiaľ Ste nestihli vyplniť dotazník na elektronické sčítanie obyvateľov alebo nemáte k dispozícii internet,

od 3. mája do 13. júna  navštívte kontaktné miesto vytvorené na Obecnom úrade v Made, kde Vám stacionárni asistenti pomôžu s vyplnením dotazníka alebo si môžete vyžiadať pomoc mobilného asistenta na tel. čísle 0911128126

Mobilný asistent Vás navštívi doma a pomôže vyplniť  sčítací dotazník na počítači Štatistického úradu. Asistent takúto pomoc poskytne vo vopred dohodnutom čase a iba vtedy, ak o to obyvateľ požiada. Asistent sa musí preukázať. Ak Vás oslovia ohľadne sčítania podozrivé osoby, zavolajte na tiesňovú linku 158 polície. BUĎTE OBOZRETNÍ!

Úradné hodiny kontaktného miesta :

 pondelok, utorok, štvrtok a piatok:  16:00  –  17:00 hod.

 sobota:    10:00  –  15:00 hod.

P O Z O R !!!!!!!!!!!      

účasť na elektronickom sčítaní obyvateľov je pre každého povinná, v prípade

zanedbania tejto povinnosti hrozí pokuta !

Podporujúc reklamnú kampaň Štatistického úradu SR oznamujeme občanov,

že v termíne od 15. februára do 31. marca 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, ktoré bude prebiehať, prvýkrát v histórii, výlučne elektronicky, t. j. na počítači,  pomocou tabletov alebo  smartfónov.

Samosčítanie je zo zákona povinné pre každého.

Samosčítanie sa realizuje  prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke: www.scitanie.sk .

Pre tých, ktorí sa nevedia sčítať doma, bude zabezpečené asistované sčítanie od 1. apríla.

Tlačové správy, aktuálne informácie :

Zmena priebehu sčítania 

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Nemôžete sa sčítať ani s pomocou blízkej osoby?
Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže:
Obecný úrad č. 200
Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 16:00 – 17 :00
Sobota: 10:00 – 15:00
Kontakt: 0911128126
Nemôžete sa sčítať ani s pomocou blízkej osoby?
Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:
Telefón na obec:
031/5513126
0911128126

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

z v o l á v a

 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň  12. 02.2021 o 17:00 hod.  v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie zapisovateľa a voľba  overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Interpelácia poslancov
 6. Územný plán obce  
 7. Plán činnosti HK na 1. polrok 2021                           
 8. Voľné návrhy
 9. Diskusia
 10. Záver

V Made, dňa 08.02.2021