Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.
októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„volebný zákon“) a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo
izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným
voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v
spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej
volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to
(výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr 24. októbra
2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb , t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod.

Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:
1. 031/551 32 53,
2. 0911 951 137

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada
o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresa trvalého pobytu,
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy
trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí
nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta
trvalého pobytu oprávneného voliča,
– telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených
voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov
špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto
špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček , resp.
telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob
hlasovania.
Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie
odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych
zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený
volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu
neumožní.

Oznam o deratizácii

OZNÁMENIE

 Obec Mad vyhlasuje vykonávanie
deratizácie
v čase od 24.10.2022 do 20.11.2022

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve a v správe Obec Mad  za účelom eliminácie  výskytu  živočíšnych  škodcov  (hlodavce, najmä potkany).  V ohlásenom  období bude prebiehať aj deratizácia verejných priestranstiev.  V tejto súvislosti zároveň

upozorňujeme

 fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na povinnosť podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečiť na  zamedzenie vzniku, šíreniu a na  obmedzenie    výskytu   prenosných   ochorení dezinfekciu  a  reguláciu  živočíšnych škodcov  v ich  alebo  nimi  spravovaných  objektoch.

Taktiež sa odporúča vykonať  deratizáciu aj fyzickým  osobám – občanom  na ich pozemkoch a v ich objektoch. V záujme    vyššej    účinnosti   deratizácie  žiadame   všetky   dotknuté  právne  subjekty  a  občanov na jej  vykonanie v ohlásenom termíne.

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

„Nestrať prácu! – Vzdelávaj sa!”

projekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!“, ktorého koordinátormi budú jednotlivé úrady práce. V rámci uvedeného projektu je možné od februára požiadať o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

Základné podmienky poskytnutia príspevku nájdete v priloženom dokumente. Keďže cieľovou skupinou projektu sú občania Slovenskej republiky, ktorí nie sú vedení v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradov práce.

Viac informácie nájdete na stránkach: www.upsvr.gov.sk, www.upsvr.gov.sk/ds, alebo kontaktuje zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Spis Č. : OCÚ MAD 100/2022-1006/2022


OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Občan: ALFRÉD BARANYAI


Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Made
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Mad, týmto oznámením
upozorňujeme občana, že mu má byť doručená písomnosť.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto
oznámenia na Obecnom úrade v Made v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Mad
a web stránke obce od 11.04.2022

Výzva na deratizáciu škodcov

Výzva na deratizáciu škodcov

Dunajskostredský Regionálny úrad verejného zdravotníctva a hygieny upozorňuje našich obyvateľov, fyzických, právnických osôb a podnikateľov o dôležitosti jarnej deratizácie v období:

od 04. apríla 2022 do 24. apríla 2022

Realizácia je najmä doporučené v rodinných domoch a bytoch, v pivniciach, v prístavbách, v búdach a v maštaliach, aby sme aj s tým chránili ľudské zdravie.