Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komunita

Pripomienka – posledný týždeň asistovaného sčítania

Asistované sčítanie končí 13. júna 2021.

Kto sa z rôznych dôvodov ešte do dnešného dňa nesčítal, naďalej má možnosť objednať si mobilných asistentov sčítania, ktorí Vás na požiadanie navštívia vo Vašej domácnosti a pomôžu Vám so sčítaním.

Kontakt na asistenta: 0911 128 126.

Využite posledné dni na sčítanie seba aj svojich blízkych!

POZOR NA PODVODNÍKOV! Sčítanie obyvateľstva 2021

Obyvatelia, ktorí ešte nesplnili svoju zákonnú povinnosť a nečítali sa, majú dve možnosti:

• osobne sa dostaviť na  miestny obecný úrad, kde ich sčíta stacionárny asistent,

alebo

• telefonicky kontaktovať obec /prípadne call centrum/ a požiadať o pomoc pri sčítaní – mobilný asistent ich príde sčítať priamo domov.

Mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec. Budú sa povinne preukazovať príslušným preukazom.

Čoho sa vyvarovať a ako postupovať?

• Nevpúšťajte cudzie osoby v žiadnom prípade domov!

• Nekomunikujte s osobami, ktoré nepoznáte, a ktoré sa ponúkajú pomôcť vám so sčítaním: iniciatíva na sčítanie musí prísť vždy z vašej strany a to buď sčítaním sa elektronicky, návštevou na to určeného miesta alebo telefonickou žiadosťou o asistenta, ktorej výsledkom bude dohoda na presnom čase návštevy konkrétnej osoby /meno a priezvisko/.

• Ak máte čo i len podozrenie z podvodného konania pri sčítaní, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158.

POZOR!

Účasť na elektronickom sčítaní obyvateľov je pre každého povinná, v prípade zanedbania tejto povinnosti hrozí pokuta!

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Vážení obyvatelia,

pokiaľ Ste nestihli vyplniť dotazník na elektronické sčítanie obyvateľov alebo nemáte k dispozícii internet,

od 3. mája do 13. júna  navštívte kontaktné miesto vytvorené na Obecnom úrade v Made, kde Vám stacionárni asistenti pomôžu s vyplnením dotazníka alebo si môžete vyžiadať pomoc mobilného asistenta na tel. čísle 0911128126

Mobilný asistent Vás navštívi doma a pomôže vyplniť  sčítací dotazník na počítači Štatistického úradu. Asistent takúto pomoc poskytne vo vopred dohodnutom čase a iba vtedy, ak o to obyvateľ požiada. Asistent sa musí preukázať. Ak Vás oslovia ohľadne sčítania podozrivé osoby, zavolajte na tiesňovú linku 158 polície. BUĎTE OBOZRETNÍ!

Úradné hodiny kontaktného miesta :

 pondelok, utorok, štvrtok a piatok:  16:00  –  17:00 hod.

 sobota:    10:00  –  15:00 hod.

P O Z O R !!!!!!!!!!!      

účasť na elektronickom sčítaní obyvateľov je pre každého povinná, v prípade

zanedbania tejto povinnosti hrozí pokuta !

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Informácia

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa §2 ods.3 zákona NR SR č.184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy: Obecný úrad Mad

Miesto pôsobenia:  č. 200,  930 14  Mad

JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský jazyk.

Práva občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine:

 • Právo vo vzťahu k Obecnému úradu Mad komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
 • Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané      v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny (od 1.júla 2012) vrátane práva požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu*,) sobášneho listu*) úmrtného listu,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia ( na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj vjazyku menšiny ( od 1.júla 2012).          V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
 • Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1.júla 2012).          

Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie veci v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

 • obecný úrad poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
 • rozhodnutie starostu obce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
 • rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
 • obecný úrad  poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Obecný úrad v Made zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

Starosta obce, a zamestnanci obecného úradu zabezpečujú úradný styk v jazyku národnostnej menšiny.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

                                                                                 Mgr. Gabriel László, MBA

Vysvetlivky:

* Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list a úmrtný list.

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021

UPOZORNENIE

Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

Fyzická osoba – občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným

  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k

  jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

zakladať alebo udržiavať ohne,

– používať otvorený oheň,

– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Vážení obyvatelia,

pokiaľ Ste nestihli vyplniť dotazník na elektronické sčítanie obyvateľov alebo nemáte k dispozícii internet,

od 3. mája do 13. júna  navštívte kontaktné miesto vytvorené na Obecnom úrade v Made, kde Vám stacionárni asistenti pomôžu s vyplnením dotazníka alebo si môžete vyžiadať pomoc mobilného asistenta na tel. čísle 0911128126

Mobilný asistent Vás navštívi doma a pomôže vyplniť  sčítací dotazník na počítači Štatistického úradu. Asistent takúto pomoc poskytne vo vopred dohodnutom čase a iba vtedy, ak o to obyvateľ požiada. Asistent sa musí preukázať. Ak Vás oslovia ohľadne sčítania podozrivé osoby, zavolajte na tiesňovú linku 158 polície. BUĎTE OBOZRETNÍ!

Úradné hodiny kontaktného miesta :

 pondelok, utorok, štvrtok a piatok:  16:00  –  17:00 hod.

 sobota:    10:00  –  15:00 hod.

P O Z O R !!!!!!!!!!!      

účasť na elektronickom sčítaní obyvateľov je pre každého povinná, v prípade

zanedbania tejto povinnosti hrozí pokuta !

Podporujúc reklamnú kampaň Štatistického úradu SR oznamujeme občanov,

že v termíne od 15. februára do 31. marca 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, ktoré bude prebiehať, prvýkrát v histórii, výlučne elektronicky, t. j. na počítači,  pomocou tabletov alebo  smartfónov.

Samosčítanie je zo zákona povinné pre každého.

Samosčítanie sa realizuje  prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke: www.scitanie.sk .

Pre tých, ktorí sa nevedia sčítať doma, bude zabezpečené asistované sčítanie od 1. apríla.

Tlačové správy, aktuálne informácie :

Zmena priebehu sčítania 

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Nemôžete sa sčítať ani s pomocou blízkej osoby?
Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže:
Obecný úrad č. 200
Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 16:00 – 17 :00
Sobota: 10:00 – 15:00
Kontakt: 0911128126
Nemôžete sa sčítať ani s pomocou blízkej osoby?
Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:
Telefón na obec:
031/5513126
0911128126

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

z v o l á v a

 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň  12. 02.2021 o 17:00 hod.  v budove kultúrneho domu v Made s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie zapisovateľa a voľba  overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Interpelácia poslancov
 6. Územný plán obce  
 7. Plán činnosti HK na 1. polrok 2021                           
 8. Voľné návrhy
 9. Diskusia
 10. Záver

V Made, dňa 08.02.2021