VZN 1/2015

VZN 1/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na uzemí obce Mad. -VZN 1/2015 (.pdf)  VZN0115 – (príloha č. 1) Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie – pre fyzické osoby (domácnosti) (.pdf) zzDVd – (príloha č. 1) Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie – pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (ostatní odberatelia)  (.pdf) zzDVp – (príloha č. 2) Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod – kanalizáciu (.doc) zvvkDaP – (príloha č. 3) Hlásenie o zneškodnení odpadových vôd zo žúmp (.pdf) hzOVz