Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o podmienkach umiestňovania reklamných tabúľ dokument (.pdf) – VZN0114