VZN 03/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č.3/2013,

o udeľovaní čestného občianstva, cien a odmien obce Mad

VZN0313