Výzva

Výzva pre občanom, fyzickým a právnickým osobám podnikateľom v obci Mad

Regionálny úrad verejného zdravotníctva oznamuje a podporuje občanov, právnických a fyzických osôb vykonať

deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov v termíne

01.10.2018 do 16.11.2018

 

                                 T o h t o o p a t r e n i a   s a   o d p o r ú č a:

v bytových a rodinných domov, suterénnych a pivničných priestorov, objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i v drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch  bytových a polyfunkčných domoch.

 

R e a l i z á c i e   t o h t o  o p a t r e n i a   s a   o d p o r ú č a :

 

    1. Mestám a obciam v okrese Dunajská Streda, ktoré sú ako právnické osoby podľa § 52 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinne zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce.
    2. Fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom, ako aj právnickým osobám, ktoré sú podľa § 52 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
    3. Fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 2.
    4. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané,  zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
    5. Odporúčame informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie verejnou vyhláškou, v miestnych tlačových, rozhlasových  a televíznych médiách, v dostatočnom časovom predstihu.

Obce majú taktiež podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení  neskorších právnych predpisov podľa § 4 ods. 3 písm. h) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie.