Výzva Západoslovenská distribučná, a.s.,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §

11 ods. 3 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnutel’ností na odstránenie

a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spol’ahlivosť prevádzky

energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnutel’nostiach

najneskôr do 07.01.2021.

celé znenie výzvy (.pdf): Výzva